ഈ രാത്രിയിൽ ഭാര്യ കട്ടിലിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച| Manoj K. Jayan| Sadrishya Vakyam | Sheelu Abraham

#SadrishyaVakyam 24:29, Anna Wilfred, orphaned by a deceit to her parents, seeks vengeance to regain her lost fortune, scheming cleverly, hiding this

FILE INFORMATION
Name ഈ രാത്രിയിൽ ഭാര്യ കട്ടിലിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച| Manoj K. Jayan| Sadrishya Vakyam | Sheelu Abraham
Channel
Abaam N'Joy
Views 86,467
Like 222
DisLike 24
Duration 07:06 Min
Uploaded On 12 November 2019
Tags: Manoj K Jayan Sadrishya Vakyam Sheelu Abraham