ගෙවුණු පැය 24 තුළ අරලියගහ මන්දිරයේ මොක ද වුණේ.?

Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: contact@newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 Like us on Faceboo

FILE INFORMATION
Name ගෙවුණු පැය 24 තුළ අරලියගහ මන්දිරයේ මොක ද වුණේ.?
Channel
Newsfirst Sri Lanka
Views 25,612
Like 95
DisLike 49
Duration 01:12 Min
Uploaded On 29 October 2018
Tags: 24